دکتر حشمت اله علینژاد
دکتر حشمت اله علینژاد ​​​​​​​
ریاست دانشگاه مازندران
اطلاعات تماس:
مسئول دفتر: محمد رضا صنعت پور
​​​​​​​شماره تماس:  3100

پیام رئیس:

آرمان یك جامعه، بزرگترین سرمایه ی آ ن جامعه است. دانشگاه آرمانی، باید تمدن ساز باشد و توسعه ی دانایی را محقق کند .اگر دانشگاه ها به مأموریت بنیادی خود، یعنی پژوهش، آموزش، نوآوری و فناوری، خدمات اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه، تربیت شهروندان عالم، عاقل، دین باور، قانون مدار و دانا توجه کنند، نقش آنها در حل معضلات اجتماعی، نوآوریهای فناورانه و در نهایت پیشرفت و بهبود زندگی مردم، بسیار چشمگیرتر از گذشته خواهد بود. دانشگاه تمدن ساز، بستر نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای تحقق تمدن نوین اسلامی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی را مهیا خواهد کرد. دستیابی به مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری؛ آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند؛ نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری؛ شاگرد، فناوری و نوآور پروری؛ تولید، خدمت، ثروت و سرمایه از دانش ، پنج اولویت اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در حال حاضر سرلوحه ی امور دانشگاه مازندران قرار دارد.

 

دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد

رییس دانشگاه مازندران