در بخش های ذیل تمامی فرم‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به حوزه های مختلف دانشگاه مازندران قابل دریافت است


 

معاونت پژوهشی

اعتبار ويژه پژوهشي گرنت

پسا دکتری

طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی

برگزاری کارگاه‌ها و گردهمایی‌های علمی

برنامه جامع تحقیقات

آئین‌نامه قطب علمی

هسته‌های پژوهشی

شرکت در گردهمایی‌های علمی

پاداش مقالات

فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

آئین‌نامه‌ها و فرم‌های نشر کتاب

نشریات علمی

فرم پاداش مقالات چاپ شده

کارشناسی ارشد و دکتری

نگارش پیشنهاده پایان‌نامه کارشناسی ارشد ودکتری(روسی)

نگارش پیشنهاده پایان‌نامه کارشناسی ارشد ودکتری (انگلیسی)

نگارش پیشنهاده پایان‌نامه کارشناسی ارشد ودکتری (عربی)

آئین‌نامه اخلاق پژوهشی

آئین‌نامه همانندجو

اخلاق در پژوهش‌های‌ زیستی

معاونت آموزشی

دانشجویان کارشناسی

دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویان دکتری

اعضای هیأت علمی

کاربرگ های برنامه ریزی درسی

آموزش مجازی

فرم های اداری

فرم های مالی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاونت دانشجویی

سایر واحدها

مرکز رشد و واحدهای فناور

کاربرگ‌ها

نقشه‌ی راه پذیرش و استقرار در مرکز رشد

آئین نامه ها

مدیریت همکاری‌های علمی و روابط بین‌الملل

مدیریت فناوری و طرح های کاربردی

کارآموزی

فرصت مطالعاتی داخل کشور

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

آئین‌نامه تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

بسیج اساتید دانشگاه مازندران

حراست