مجری پروژه: دکتر مصطفی محسنی کیاسری

شناسايي مگاپارادايم‌های آينده و فناوری‌های كليدی مرتبط با مگاپارادايم‌ها در حوزه‌های منتخب برنامه ملی آينده نگاری

  • 15 Apr 2023
  • کد خبر: 39625
  • 2409

شناسايي مگاپارادايم‌های آينده و فناوری‌های كليدی مرتبط با مگاپارادايم‌ها در حوزه‌های منتخب برنامه ملی آينده نگاری

دستيابي به رقابت پذيري صنعتي در كنار توسعه پايدار يكي از اهداف كشورهايي است كه با نگاهي به آينده در پي دستيابي به جايگاه برتر اقتصادي در جهان امروز هستند. بي شك دستيابي به چنين موقعيتي مستلزم توجه اكيد به علم و فناوري به عنوان پيش ران نوآوري خواهد بود. انجام فعاليت هاي آينده نگاري و برنامه ريزي هاي استراتژيك با تكيه بر شناسايي مگاپارادايم هاي فناورانه يكي از الزامات ورود به جريان رقابت پذيري جهاني است كه در سال هاي اخير بطور روزافزوني كشورهاي پيشرو از آن بهره مي برند.
مگاپارادايم ها با داشتن دو ويژگي پتانسيل اثرگذاري بالا و در برداشتن مجموعه اي از تحولات ساختاري در ابعاد فني، اقتصادي و اجتماعي خواهند توانست آينده را شكل دهند و شناسايي آنها و سوار شدن بر موج ايجاد شده توسط آنها منافع اقتصادي قابل توجهي در پي خواهد داشت. با اين اوصاف انجام پژوهشي كه بتواند اولا اين مگاپارادايم ها را شناسايي نموده و الزامات آنها را در ابعاد مختلف بررسي نمايد به نظر مغفول مانده است.
لذا اين پژوهش به دنبال شناسايي و جمع بندي كلان روندهاي فناورانه و نيز فناوري هاي كليدي مرتبط با مگاپارادايم ها در حوزه هاي منتخب برنامه ملي آينده نگاري است.

اشتراک گذاری

خبرهای مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.