معرفی مدیران حوزه ریاست

دکتر ناصر کردانی
مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3130
تلفن مستقیم: 01135303130
ایمیل:naser.kordani@umz.ac.ir
دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 2880
تلفن مستقیم: 01135342051
ایمیل: k.gorgani@umz.ac.ir
دکتر  سید رضا حسینی زوارمحله
 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3120
تلفن مستقیم: 01135303120
ایمیل: r.hosseini@umz.ac.ir
دکتر  حسین یحیی زاده
مدیر  روابط عمومی
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3111
تلفن مستقیم: 01135333530
ایمیل: h_yahyazadeh@yahoo.com
دکتر  اسمعیل هادی‌تبار
مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3131
تلفن مستقیم: 01135303131
ایمیل:e.haditabar@umz.ac.ir
دکتر مرتضی محسنی
دبیر هیات نظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3121
تلفن مستقیم: 01135303121
ایمیل: mohseni@umz.ac.ir
دکتر  مرتضی موقر
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 5299
تلفن مستقیم: 01135305299
ایمیل: m.movaghar@umz.ac.ir
دکتر  ابوالحسن حسینی
مدیر مرکز رشد
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3662
تلفن مستقیم: 01135303662
ایمیل: hosseini@umz.ac.ir
مهندس مجید حق پناه
مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
اطلاعات تماس:
تلفن داخلی: 3520
تلفن مستقیم: 01135303520