دبیر خانه هیات امنا

تاریخچه تشکیل هیأت‌های امنا

قانون تشکیل هیأت‌های امنای مؤسسات عالی علمی– دولتی در سال ۱۳۵۰ به تصویب مجلسین وقت رسید. براساس این قانون، کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر، موظف شدند که هیأت امنای مستقلی تشکیل دهند. سرانجام در سال ۱۳۵۳، پس از تصویب «قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون هیأت‌های امنای مؤسسات علمی- دولتی» در مجلسین وقت، وزارت علوم و آموزش عالی مکلف شد که برای هر یک از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، هیأت امنایی با ترکیب و وظایف یکسان و طبق مقررات مربوطه تشکیل دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به استناد لایحه قانونی انحلال هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی مصوب 13/12/1357 ، وظایف و اختیارات هیأت‌های امنای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منحل و وظایف و اختیارات هیأت‌های امنا به هیأت سه‌نفره جانشین هیأت‌های امنا متشکل از وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر طرح‌های انقلاب، واگذار شد. همچنین بر اساس مفاد قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۰۹/‏۱۲/‏۱۳۶۷ و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، هر یک از وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مکلف شدند برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به خود هیأت امنایی با ترکیب مندرج در قانون یادشده تشکیل دهند.

 


 

دانشگاه های عضو

* دانشگاه مازندران  ------------------------------------------------------- http://umz.ac.ir

* دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  --------------------------------------https://www.nit.ac.ir

* دانشگاه فناوری های نوین آمل -------------------------------------http://www.ausmt.ac.ir

 


اعضای هیئت امنا (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

 

- آقای دكتر محمد علی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئيس هيئت امنا

- آقای دكتر محمد سلیمانی؛ رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

- آقای دکتر مهدی بیات؛ مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

- آقای دكتر علی اکبر متکان؛ رئيس محترم كميسيون دائمي و عضو هيئت امنا

- آقای دکتر حشمت اله علی نژاد؛ رئیس محترم دانشگاه مازندران و دبير هيئت امنا

- آقای دکتر بهرام عزیزاله گنجی؛ رئیس محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- آقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم؛ سرپرست محترم دانشگاه تخصصی فنّاوری‌های نوین آمل

- آقای علی اکبر متکان ؛ عضو هیأت امناء

- آقای دکتر سیدمحمود حسینی پور ؛ عضو هیأت امناء

-آقای فرج اله فتح اله پور؛ نماینده‌ محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

- آقای دکتر صادق صالحی؛ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

- آقای حمید ثانی ؛ عضو هیأت امناء

- آقای دکتر علی اصغر باقرزاده ؛ عضو هیأت امناء

- آقای دکتر علی کریمی فیروزجائی ؛ عضو هیأت امناء

- آقای سعید رضایی؛ نماینده محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

- آقای دکتر بهروز ملکی؛ رئیس محترم دبیرخانه دانشگاه های عضو هیئت‌ امنا
 

اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنا (حقوقی و حقیقی) و مدعوین:

 

- آقای دكتر محمد علی زلفی گل؛ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئيس هيئت امنا

- آقای دكتر محمد سلیمانی؛ رئیس محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

- آقای دکتر مهدی بیات؛ مشاور محترم وزیر در امور هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

- آقای دكتر علی اکبر متکان؛ رئيس محترم كميسيون دائمي و عضو هيئت امنا

- آقای دکتر حشمت اله علی نژاد؛ رئیس محترم دانشگاه مازندران و دبير هيئت امنا

- آقای دکتر بهرام عزیزاله گنجی؛ رئیس محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

- آقای دکتر اکبر حاجی زاده مقدم؛ سرپرست محترم دانشگاه تخصصی فنّاوری‌های نوین آمل

- خانم فراهانی؛ نماینده‌ محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

- دکتر علیرضا خسروی؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

- آقای دکتر احمد غنی پور ملکشاه؛ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

- آقای دکتر یحیی کامیابی؛ عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و عضو کمیسیون دائمی

- آقای دکتر حسین عبدالله زاده؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

- آقای دکتر بهرام جعفری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل و عضو حقیقی کمیسیون دائمی

- آقای سعید رضایی؛ نماینده محترم مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

- آقای دکتر بهروز ملکی؛ رئیس محترم دبیرخانه دانشگاه های عضو هیئت‌ امنا
 


 

شرح وظایف و اختیارات

قانون نحوه تشکیل هیات امنا دانشگاه ها

ماده - 1ترکیب هیت امناء:

هریک از وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته بخود (مؤسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانهاي فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاهها نمیشود) که در این قانون «مؤسسه» نامیده میشود، هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد. الف – وزیر ب – رئیس مؤسسه ج – 4تا 6تن از شخصیتهاي علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوري که نقش مؤثري در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند. د – رئیس و یا نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور

تبصره – حداقل دو تن از شخصیتهاي بند «ج» باید از اعضاي هیات علمی دانشگاهها باشند.

ماده – 2نحوه انتخاب و مدت اعضاي بند «ج» ماده:1

اعضاي بند »ج« به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورایعالی جهت بررسی و تصمیم گیري مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوري بر مبناي نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را براي 4سال عضویت در هیاتهاي مذکور امضا مینماید. اعضاي مذکور در یک زمان حداکثر میتوانند عضویت در دو هیات امنا را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است

تبصره – رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی بمنظور تسریع در پیشرفت کار میتواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجاي شورایعالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیري مشورتی بنماید.

ماده – 3ریاست هیات امنا:

ریاست هیات امناي مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده – 4 دبیر هیات امنا:

دبیر هیات امنا رئیس مؤسسه مربوط خواهد بود.

ماده – 5تشکیل شدن هیات امنا از یک یا چند مؤسسه:

وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتوانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امنا قرار دهند. در چنین مواردي کلیه رؤساي «مؤسسات» عضو هیات امنا میباشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان یکی از این رؤسا انتخاب خواهند کرد.

 

ماده – 6نحوه انتخاب اعضاي بند«ج» ماده 1در مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر وزارتخانهها و سازمانها:

در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانهها یا سازمانهاي دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جاي یکی از اعضاي بند «ج» ماده 1عضویت و یا ریاست هیات امنا را عهده دار خواهد بود. تبصره – در این گونه مؤسسات سایر اعضاي بند «ج» ماده 1به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط مطابق روش ماده 2و تبصره ذیل آن انجام میگردد

ماده – 7وظایف و اختیارات هیات امنا:

الف – تصویب آییننامه داخلی ب – تصویب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانههاي مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. ج – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد میشود. د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه و – تصویب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصی و مصرف آن ز – تعیین حسابرس و خزانهدار براي مؤسسه ح – کوشش براي جلب کمکهاي بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدي، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی ط – تصویب آییننامههاي مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا میباشد. ي – پیشنهاد میزان فوق العاده اعضاي هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنیسینها) که حسب مورد پس از تایید وزارتخانههاي علوم، تحقیقات و فناوري و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا میباشد. ك – تعیین نحوه اداره واحدهاي تولیدي، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ل – تعیین میزان پرداخت حقالتحقیق، حقالتدریس، حقالترجمه، حق التالیف و نظایر آن م – بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه میشود. ن – تصویب مقررات استخدامی اعضاي هیات علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده – 8اعتبارات مؤسسه:

اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می شود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3ماه به ماخذ سه داوزدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههاي اجرائی ذیربط کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.

ماده – 9امور مالی و معاملاتی:

امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسباتی عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آییننامه معاملاتی دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

ماده – 10رسیدگی به حسابهاي سالانه مؤسسه:

رسیدگی به حسابهاي سالانه مؤسسه بر اساس آیین نامه هاي خواهد بود که بر حسب مورد بوسیله وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تایید وزارت امور اقتصادي و دارائی میرسد.

ماده – 11عمل بر طبق مقررات سابق:

مادام که هیاتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین نامه هاي اجرائی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد

آدرس: مازندران - بابلسر - خیابان پاسداران - سازمان مرکزی
تلفن: 01135303100