اخبار > مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت فرهنگ و رفاه پایدار دانشگاه مازندران