مدیریت امور حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات

 

مدیریت امور حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه

مدیریت : آقای دکتر سید حسن حسینی مقدم

سمت : مشاور رئیس و مدیر حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه

درجه تحصیل مدیر : Ph.D  دکتر ا  حقوق خصوصی

 عضو هیات علمی دانشکده حقوق

ادارات زیر مجموعه :

اداره امور قراردادها و مستندسازی

رئیس اداره : آقای جواد خدامی - مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی -

کارشناس مسئول : آقای جواد فضل الهی - مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فقه و حقوق

اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات

رئیس اداره : آقای محمودرضا رحیمیان - مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی -

کارشناس مسئول : آقای سید کامران طاهری اطاقسرا - مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق قضایی

حوزه های فعالیت دفتر حقوقی

 امور قضائی و دعاوی

 امور قراردادها و تفاهم نامه ها

 امور مناقصه و مزایده ها    

 امور املاک و مستند سازی

امور رسیدگی به شکایات ارجاعی از سامانه دولت  ؛سازمان بازرسی؛ وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری وریاست محترم دانشگاه

امور اجرایی دانشجویان مستنکف وزارت عتف

 امور مشاوره و پاسخگوئی به استعلامات

وظایف و اختیارات دفتر حقو قی

پیگیری دعاوی له یا علیه دانشگاه در امور کیفری و حقوقی در دادگستری ها

پیگیری دعاوی دانشگاه در دیوان عدالت اداری

پیگیری دعاوی دانشگاه در ادارات کار و تأمین اجتماعی

ارائه مشاوره حقوقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجویان

حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه

پیگیری ثبت املاک دانشگاه در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی

تنظیم قراردادها و تعهدات دانشگاه

کنترل حقوقی مجوز نشریات دانشگاه

بررسی رعایت و اجرای قوانین در سازمان دانشگاه

رسیدگی حقوقی به شکایات کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

پیگیری دعاوی واحدهای دانشگاهی تابعه

برنامه هفتگی مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه

روزهای یکشنبه از ساعت 13 لغایت 15 مشاوره حقوقی کارکنان و دانشجویان

روزهای سه شنبه از ساعت 13 لغایت 15 مشاوره حقوقی اعضای هیأت علمی

ارتباط با دفتر حقوقی

تلفن پاسخگویی جهت مشاوره حقوقی : 35303143 - 011

دورنگار:                                  35234091 - 011