هیئت ممیزه

 

اعضای دوره دهم هیأت ممیزه دانشگاه مازندران


ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشکده/ دانشگاه محل خدمت یا پست سازمانی اعضای حقوقی

1

دکتر کوروش نوذری

استاد

فیزیک

رییس دانشگاه و رییس هیأت ممیزه

2

دکتر محمدحسین فاطمی

استاد

شیمی

معاون آموزشی

3

دکتر علیرضا خصالی

استاد

فیزیک

معاون پژوهشی

4 دکتر عباسعلی رستمی  استاد  شیمی شیمی

5

دکتر قاسم علیزاده افروزی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

6

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد

اقتصاد

علوم اقتصادی و اداری

7

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

8

دکتر محمود شارع پور

استاد

جامعه شناسی

علوم انسانی و اجتماعی

9

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد

برنامه ریزی آموزشی

علوم انسانی و اجتماعی

10

دکتر حمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

11

دکتر مسلم منصور لکورج

استاد

شیمی پلیمر

شیمی

12

دکتر علی اکبر رنجبر

استاد

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل

13

   دکتر علی کریمی

استاد

علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

14

دکترمحسن علیمحمدی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

15

دکتر فرامرز بریمانی

استاد

جغرافیای انسانی

علوم انسانی و اجتماعی

16

دکتر حسین میارنعیمی

استاد

مهندسی برق

صنعتی نوشیروانی بابل

17

دکتر غلامرضا پیروز

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی و اجتماعی

18

دکتر ناصر جعفری

دانشیار

علوم محیط زیست

علوم پایه

19

دکتر نوین تولائی

دانشیار

شهرسازی

هنر و معماری

20

دکتر رزیتا فتحی

دانشیار

فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

21

عباس رشیدی

دانشیار

مهندسی شیمی

فنی و مهندسی

 

اعضای دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه مازندرانردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

دانشکده/ دانشگاه محل خدمت یا پست سازمانی اعضای حقوقی

1

دکتر سیدخلاق میرنیا

دانشیار

خاکشناسی

رییس دانشگاه و رییس هیأت ممیزه

2

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

معاون آموزشی

3

دکتر محمدحسین فاطمی

استاد

شیمی

معاون پژوهشی

4

دکتر قاسم علیزاده افروزی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

5

دکتر احمد جعفری صمیمی

استاد

اقتصاد

علوم اقتصادی و اداری

6

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

استاد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

7

دکتر محمود شارع پور

استاد

جامعه شناسی

علوم انسانی و اجتماعی

8

دکتر ابراهیم صالحی عمران

استاد

برنامه ریزی آموزشی

علوم انسانی

9

دکتر حمید ابهری

استاد

حقوق خصوصی

حقوق و علوم سیاسی

10

دکتر کوروش نوذری

استاد

فیزیک

علوم پایه

11

دکتر مسلم منصور لکورج

استاد

شیمی

شیمی

12

دکتر حمید گلچوبیان

استاد

شیمی

شیمی

13

دکترمحسن شاکری

استاد

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل

14

دکترمحسن علیمحمدی

استاد

ریاضی

علوم ریاضی

15

دکتر سعید میرزانژاد

استاد

فیزیک

علوم پایه

16

دکتر غلامرضا پیروز

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

علوم انسانی و اجتماعی

17

دکتر سیدمحمدحسین رضوی

دانشیار

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم رزشی

18

دکتر سیدرسول موسوی حاجی

دانشیار

باستان شناسی

هنر و معماری

19

دکتر سلمان احمدی اسبچین

دانشیار

مهندسی فرایند-میکروبیولوژی

علوم پایه

20

دکتر علی اکبر رنجبر

استاد

مهندسی مکانیک

صنعتی نوشیروانی بابل

21

   دکتر علی کریمی

استاد

علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

 

بخشنامه های هیات ممیزه:

 

گزارش نامه (شناسنامه) علمي اعضاي هيأت علمي آموزشی

گزارش نامه (شناسنامه) علمي اعضاي هيأت علمي پژوه

شيوه نامه اجرايي

دستورالعمل طرز تشکيل هيأت مميزه

آيين نامه ارتقا مصوب 94.12.18-1

آيين نامه ارتقا مصوب 94.12.18-2