روسای پیشین دانشگاه

 

 

نام  نام خانوادگی

سمت

آغاز مسوولیت

پایان  مسوولیت

موقعیت فعلی

1

دکتر حسین فرید اعلم

رييس

مهر ۱۳۵۹

مهر ۱۳۶۰

استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

دکتر حمید لسانی

رييس

مهر ۱۳۶۰

آبان ۱۳۶۲

استاد دانشگاه تهران

3

دکتر رضا مستقیم

سرپرست

آبان ۱۳۶۲

مهر ۱۳۶۳

دانشیار بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف

4

دکتر رضا مستقیم

رييس

مهر ۱۳۶۳

فروردین ۱۳۶۴

دانشیار بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف

5

دکتر احمد خالق نژاد طبری

رييس

فروردین ۱۳۶۴

مهر ۱۳۶۵

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6

دکتر محسن محسنی ساروي

سرپرست

مهر ۱۳۶۵

دی ۱۳۶۵

استاد دانشگاه تهران

7

دکتر محسن محسنی ساروي

رييس

دی ۱۳۶۵

مرداد ۱۳۷۰

استاد دانشگاه تهران

8

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

رييس

مرداد ۱۳۷۰

مرداد ۱۳۷۷

رییس دانشگاه علوم و فنون مازندران

9

دکتر سید خلاق میرنیا

سرپرست

مرداد ۱۳۷۷

تیر ۱۳۷۸

رییس موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

10

دکتر سید خلاق میرنیا

رييس

تیر ۱۳۷۸

شهریور ۱۳۸۴

رییس موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

11

دکتر نادعلی بابائیان

سرپرست

شهریور ۱۳۸۴

شهریور ۱۳۸۶

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

12

دکتر قاسم علیزاده افروزی

سرپرست

شهریور ۱۳۸۶

آذر ۱۳۸۶

استاد ریاضی دانشگاه مازندران

13

دکتر قاسم علیزاده افروزی

رييس

آذر ۱۳۸۶

تیر ۱۳۸۹

استاد ریاضی دانشگاه مازندران

14

دکتر احمد احمدپور کاسگری

سرپرست

تیر ۱۳۸۹

مهر ۱۳۹۱

استاد فقید حسابداری دانشگاه مازندران

15

دکتر احمد احمدپور کاسگری

رييس

مهر ۱۳۹۱

اسفند 92

استاد فقید حسابداری دانشگاه مازندران

16

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

سرپرست

فروردین  93

آبان 94

استاد فقید حقوق دانشگاه مازندران

17

دکتر سید خلاق میرنیا

رييس

آذر 94

آذر 97

رییس موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

18

دکتر یحیی طالبی سرپرست آذر 97 خرداد 98 معاون اداری و مالی دانشگاه

19

دکتر کوروش نوذری سرپرست خرداد 98 ادامه دارد رییس دانشگاه مازندران